โครงการ พัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม

โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2566 58 Share


รับการตรวจเยี่ยมและประเมินจากสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมและประเมินจากสภาการพยาบาล
รูปภาพเพิ่มเติม Click here

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2566 101 24 Share


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 101 25 Share


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนท้องถิ่น

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2566 101 8 Share


ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตามประกาศ https://nurse.kpru.ac.th//contents/2566.pdf

สามารถตรวจสอบสถานะการสอบได้ตาม Link https://admission.kpru.ac.th/admission2023/Checkregister/2

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2566 129 366 Share

จัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ

จัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2566 101 124 Share


การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการจัดการความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการ

ประเด็น“การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”และ

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 123 124 Share


กิจกรรมกระตุ้นการอ่านและสืบค้นความรู้

กิจกรรมกระตุ้นการอ่านและสืบค้นความรู้ ค้นคว้าและยืมทรัพยากรเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 9 89 Share


อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 234 115 Share


มีต่อ

โครงการ พัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม

โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2566 58 Share


โครงการศึกษาดูงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตน

โครงการศึกษาดูงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เพื่อการพัฒนาตน ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 ณ วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2566 26 Share


ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 20

ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 20
รูปภาพเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 38 Share


กิจกรรมกระตุ้นการอ่านและสืบค้นความรู้

กิจกรรมกระตุ้นการอ่านและสืบค้นความรู้ ค้นคว้าและยืมทรัพยากรเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 9 89 Share


ราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ

ราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 111 125 Share


พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เข้าร่วมโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม KPRU ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ตึก SAC) 

Credit รูปภาพ PR.KPRU

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2566 1 83 Share


50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 215 Share


พิธีมอบหมวก เครื่องหมายชั้นปี ตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม    CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 135 Share


คณะพยาบาลศาสตร์ ราชภัฏลอยกระทง 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ” ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2565 93 350 Share


มีต่อ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 101 25 Share


คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ของ มรภ.กำแพงเพชร โดยมี อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ทำพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายอัชฌา หร่ายลอย หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล ผศ.กัลยา แก้วสม หัวหน้าสำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิวัฒน์ อาคารอิฏฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 40 1,921 Share


คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

         วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.กำแพงเพชร นำทีมงานประกอบด้วย พว.นงนุช พิเคราะห์งาน(ผช.หน.พยาบาลด้านบริหาร) พว.ฐิติมาน แก้วขาว(ผช.หน.พยาบาลด้านวิชาการ) พว.มรกต หาญกำจัดภัย(ผช.หน.หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) พว.เพ็ญกมล กุลสุ(ผช.หน.พยาบาลด้านบริการ)พว.พิกุล มีทรัพย์ทอง(ผช.หน.พยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดี และ คณาจารย์ในคณะฯร่วมต้อนรับและดำเนินการในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 1,300 1,766 Share

มีต่อ

การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการจัดการความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการ

ประเด็น“การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”และ

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 123 124 Share


KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
จัด KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)
ให้กับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี ดร.สุภาพร ปรารมย์ และ อ.อัญชลี เกษสาคร เป็นวิทยากร
    
ภาพกิจกรรม   Click Here

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 23 152 Share

มีต่อ

อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 234 115 Share


มีต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนท้องถิ่น

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2566 101 8 Share


มีต่อ

มอบรางวัล โครงการ คนค้นคว้ายอดเยี่ยมประจำเดือน ธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

 มอบรางวัล โครงการ คนค้นคว้ายอดเยี่ยมประจำเดือน ธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2566 32 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร