ระเบียบมหาวิทยาลัย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 112 Share

ใบรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ใบรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 32 102 Share

การปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 140 Share

มีต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 66 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร