ผลการประกวดนวัตกรรม ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การนำของ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ขึ้น  ผลการประกวด มีดังนี้  รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ Smoking cessation game  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น   ได้แก่ ไม้เท้านำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา  รางวัลนวัตกรรมระดับดี ได้แก่ Together with CG  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภูมิปัญญาสมุนไพรม้งเพื่อสุขภาพ   และ หมอนหนุนอุ่นใจสำหรับส่งเสริมการนอนหลับในผู้สูงอายุ และรางวัล popular vote ได้แก่ คณิตสูงวัย คิดได้ ไกลสมองเสื่อม  

 

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2564 212 91 Share


กิจกรรมประกวดนวัตกรรม ตามโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ตามโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2564  ณ.ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรหมเมศ วีระพันธ์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำโปรแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณฐิติมาน แก้วขาว หัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ คุณจิราพร มณีพราย หัวหน้าฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร และคุณสำราญ.สุขมงคล .ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรม ในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2564 207 52 Share


ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการ WIL 

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2564 363 99 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร