ขอแสดงความยินดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ

ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 32 Share

ขอแสดงความยินดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 32 Share

โครงการพัฒนาเศรษกิจฐานราก

โครงการพัฒนาเศรษกิจฐานราก

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 625 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2568

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2568

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 123 Share


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ครั้งที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 30 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ในรูปแบบ Site visit) 

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 1,001 Share


รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ 2566

ขอแสดงความยินดี 

“นักวิจัยดีเด่น”

คณะพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2567 1,498 Share

8. แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts [5 กรกฎาคม 2567]


พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 47 236 Share


มีต่อ

พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 47 236 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2567

ระหว่างวันที่  4 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2567 8 227 Share


การเลือกตั้ง สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2567 6 1,130 Share


โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 1

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมที่ 1

ลงชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านท่าเสากระโดง ต.ปากอ่าง

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2567 6 1,307 Share


โครงการปฏิบัติธรรม 2567

โครงการปฏิบัติธรรม

ณ วัดตาลเอนบางปะหันอยุธยา

ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 6 2,830 Share


พิธีมอบหมวก เครื่องหมายชั้นปี ตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

credit ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2567 6 1,986 Share


โครงการพัฒนาทักษะ Soft skills แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วิศวกรสังคม

27 ธันวาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2566 6 1,994 Share


โครงการ Sandbox Project#2

โครงการ Sandbox Project#2

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 6 6,510 Share


โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โดยชมรมส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

6 ธันวาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2566 6 11,586 Share


มีต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 6 2,283 Share


ลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล

MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

Credit ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 6 2,068 Share


ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 6 21,069 Share


คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

         วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.กำแพงเพชร นำทีมงานประกอบด้วย พว.นงนุช พิเคราะห์งาน(ผช.หน.พยาบาลด้านบริหาร) พว.ฐิติมาน แก้วขาว(ผช.หน.พยาบาลด้านวิชาการ) พว.มรกต หาญกำจัดภัย(ผช.หน.หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) พว.เพ็ญกมล กุลสุ(ผช.หน.พยาบาลด้านบริการ)พว.พิกุล มีทรัพย์ทอง(ผช.หน.พยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดี และ คณาจารย์ในคณะฯร่วมต้อนรับและดำเนินการในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 6 18,787 Share

มีต่อ

นิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางสุขภาพ

นิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางสุขภาพ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 6 4,153 Share


การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการจัดการความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการ

ประเด็น“การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”และ

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 6 3,912 Share


KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
จัด KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)
ให้กับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี ดร.สุภาพร ปรารมย์ และ อ.อัญชลี เกษสาคร เป็นวิทยากร
    
ภาพกิจกรรม   Click Here

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 6 5,727 Share

มีต่อ

อบรมภาษาอังกฤษ

อบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

วันที่ 18-21 มีนาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 6 1,479 Share


มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567

มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567

วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2567
credit ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2567 6 3,198 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 6 6,410 Share


อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 6 4,296 Share


มีต่อ

โครงการพัฒนาเศรษกิจฐานราก

โครงการพัฒนาเศรษกิจฐานราก

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 625 Share


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ครั้งที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 30 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก
27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 8 193 Share


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมที่ 2

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30 มีนาคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2567 6 2,367 Share


พิธีปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

พิธีปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2567 6 1,842 Share


ศิลป์ในสวน 2567

ศิลป์ในสวน ครั้งที่ 20 ปีที่ 8

28 มกราคม พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2567 6 2,548 Share


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 27 มกราคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 6 2,508 Share


การอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

วิทยากรในการอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 6 2,951 Share


โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

credit ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 6 4,745 Share


มีต่อ

ขอแสดงความยินดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ

ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 32 Share

ขอแสดงความยินดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 32 Share

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ 2566

ขอแสดงความยินดี 

“นักวิจัยดีเด่น”

คณะพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2567 1,498 Share

กิจกรรม วันรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภ

วันรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 38 113 Share


การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ (Digital health)”

การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ (Digital health)”

ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567 6 386 Share


รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี
อ.ดร.สุภาพร ปรารมย์

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน COVID-19และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี2566

ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 4 7,434 Share

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

อาจารย์ ดร.สุภาพร ปรารมภ์ 

ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 4 4,930 Share

ขอแสดงความยินดี รางวัล การนำเสนอBest practise แบบ oral presentatation. ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี รางวัล การนำเสนอBest practise แบบ oral presentatation. ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง best practise in simulation of learning.

การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

30 สิงหาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 4 3,684 Share


รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 4 13,006 Share

มีต่อ

TikTok สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 1

TikTok สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 1
// โดยชมรมส่งเสริมสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2566 4 8,727 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร