แนะนำคู่มือ ระบบและกลไรการดำเนินงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจ

คลิกที่ คำว่า.........เอกสารประกอบ เพื่อ Dowload คู่มือครับ 

เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2565 9 234 Share


การประกวดนวัตกรรมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ เปิดงานประกวดนวัตกรรมสุขภาพ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีการนำเสนอทั้งแบบposter presentation และ oral presentation ซึ่งในงานมีแขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จารุกิตต์ พิบูลนฤดม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พว.สำราญ สุขมงคล ผอ.รพ.สต.นครชุม พว.ฐิติมาน แก้วขาว รพ.กำแพงเพชร และ 6.พว.จงรักษ์ รอดเกษม รพ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างศักยภาพในขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ภายใต้สังคมที่มีความก้าวหน้าและความผลิกผันทางเทคโนโลยี ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดิจิตัล ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง ที่หลากหลาย

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2565 46 972 Share


มีต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ของ มรภ.กำแพงเพชร โดยมี อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ทำพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายอัชฌา หร่ายลอย หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล ผศ.กัลยา แก้วสม หัวหน้าสำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิวัฒน์ อาคารอิฏฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 40 911 Share


สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้าร่วมป็นกรรมการสัมภาษณ์ทุนในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2564 1,244 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 105 1,208 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร