พิธีอาศิรวาท เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จย่า ประจำปี 2563

พิธีอาศิรวาท เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จย่า ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 85 Share


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

โครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล”

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 97 Share


ทำบุญหอพัก

ทำบุญหอพักปาริชาต

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 91 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร