การอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

วิทยากรในการอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 61 Share


ลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล

MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

Credit ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 30 Share


วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 1,179 Share


โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

credit ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 1,044 Share


ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ

เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 219 Share


รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี
อ.ดร.สุภาพร ปรารมย์

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน COVID-19และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี2566

ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 216 1,079 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2566 429 Share

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2566 1,503 Share


มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัล

เรื่อง วัคซีนไซเบอร์ การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 565 Share


พิธีไหว้ครู และเลื่อนชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู และเลื่อนชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพฉบับเต็ม CLICK

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 4 8,632 Share


เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 3 756 Share


โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ 2566

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 162 1,063 Share


Startup Thailandleague 2023 Regional Pitching : Northern

Startup Thailandleague 2023 Regional Pitching : Northern

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 32 1,018 Share


kpru Idea to Startup 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอไอเดีย สู่การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ KPRU Idea to Startup 2023

วันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2566 108 830 Share


การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง Simulation based learning

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง Simulation based learning

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click Here

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2566 1,249 Share


โครงการ พัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม

โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นวิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2566 101 1,131 Share


โครงการศึกษาดูงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตน

โครงการศึกษาดูงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เพื่อการพัฒนาตน ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 ณ วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2566 1,100 Share


มีต่อ

ลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล

MOU เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

Credit ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 30 Share


ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 8,164 Share


คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

         วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.กำแพงเพชร นำทีมงานประกอบด้วย พว.นงนุช พิเคราะห์งาน(ผช.หน.พยาบาลด้านบริหาร) พว.ฐิติมาน แก้วขาว(ผช.หน.พยาบาลด้านวิชาการ) พว.มรกต หาญกำจัดภัย(ผช.หน.หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) พว.เพ็ญกมล กุลสุ(ผช.หน.พยาบาลด้านบริการ)พว.พิกุล มีทรัพย์ทอง(ผช.หน.พยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดี และ คณาจารย์ในคณะฯร่วมต้อนรับและดำเนินการในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 1,300 3,386 Share

มีต่อ

นิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางสุขภาพ

นิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางสุขภาพ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรม CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 16 1,486 Share


การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการจัดการความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการ

ประเด็น“การเขียนโครงร่างวิจัยด้านสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”และ

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 123 1,360 Share


KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
จัด KM การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based Learning :SBL)
ให้กับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี ดร.สุภาพร ปรารมย์ และ อ.อัญชลี เกษสาคร เป็นวิทยากร
    
ภาพกิจกรรม   Click Here

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 23 1,364 Share

มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 551 Share


อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อบรมพัฒนาความรู้เรื่องระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 234 1,211 Share


มีต่อ

การอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

วิทยากรในการอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 61 Share


โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

credit ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 1,044 Share


พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2566 1,503 Share


โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลมารดาทารก

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลมารดาทารก

ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566
รูปภาพเพิ่มเติม CLICK

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 1 1,214 Share


โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ : หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

****เรียนฟรี****

 

เข้าร่วมไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/CJ5YAnfRam

รายละเอียด https://nurse.kpru.ac.th//contents/Care%20giver/CareGiver.pdf

สมัคร Online https://sites.google.com/view/caregiver-nurse-kpru

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2566 617 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพด้วย กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร

วันที่ 23 กรกฎำคม 2566 

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566 635 Share


โครงการบ้านทุ่งเศรษฐีร่วมใจ ต้านภัยโรคความดันโลหิตสูง

นที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 2 562 Share


กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566

กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 10,188 Share


มีต่อ

รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี
อ.ดร.สุภาพร ปรารมย์

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน COVID-19และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี2566

ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 216 1,079 Share

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

อาจารย์ ดร.สุภาพร ปรารมภ์ 

ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 61 318 Share

ขอแสดงความยินดี รางวัล การนำเสนอBest practise แบบ oral presentatation. ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี รางวัล การนำเสนอBest practise แบบ oral presentatation. ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง best practise in simulation of learning.

การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

30 สิงหาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 26 1,523 Share


รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 371 Share

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 349 Share

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดและนำเสนอผลงาน นวัตกรรมทางการพยาบาล

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 400 Share

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 1 857 Share


ขอแสดงความยินดี อ.รัชนี ศรีตะวัน

ขอแสดงความยินดี อ.รัชนี ศรีตะวัน

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2566 1 9,183 Share

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษา

นักศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 106 1,879 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร