วันพยาบาลแห่งชาตื

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 76 Share


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการถึงเวลา 18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 42 Share


ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 240 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร