วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
จัดอบรม ทบทวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ให้กับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์
โดยมี ดร.สุภาพร ปรารมย์ และ อ.อัญชลี เกษสาคร เป็นวิทยากร
    
ภาพกิจกรรม   Click Here

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 25 Share

50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 83 Share


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2566 62 Share

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายชั้นปี ตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม    CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 47 Share


นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้แล้ววันนี้

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้แล้ววันนี้

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2565 1 416 Share

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชภัฏลอยกระทง 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ” ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2565 93 260 Share


มีต่อ

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายชั้นปี ตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม    CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 47 Share


คณะพยาบาลศาสตร์ ราชภัฏลอยกระทง 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ” ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2565 93 260 Share


การประกวดนวัตกรรมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์

              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ เปิดงานประกวดนวัตกรรมสุขภาพ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีการนำเสนอทั้งแบบposter presentation และ oral presentation  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างศักยภาพในขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ภายใต้สังคมที่มีความก้าวหน้าและความพลิกผันทางเทคโนโลยี ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดิจิตัล ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2565 46 1,767 Share


พิธีมอบหมวกและตะเกียงนักศึกษาพยาบาล

         คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การนำของ อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบหมวกและตะเกียงนักศึกษาพยาบาล ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ซึ่งการมอบหมวก เป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่สอบผ่านการเรียน วิชาพื้นฐานทางการพยาบาล และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่า ตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพ ให้ผู้ที่สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พิสิฐ ธัญญวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร มรภ.กพ. และตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565 200 812 Share


คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ของ มรภ.กำแพงเพชร โดยมี อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ทำพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายอัชฌา หร่ายลอย หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล ผศ.กัลยา แก้วสม หัวหน้าสำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิวัฒน์ อาคารอิฏฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 40 1,699 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 105 2,159 Share


มีต่อ

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

         วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.กำแพงเพชร นำทีมงานประกอบด้วย พว.นงนุช พิเคราะห์งาน(ผช.หน.พยาบาลด้านบริหาร) พว.ฐิติมาน แก้วขาว(ผช.หน.พยาบาลด้านวิชาการ) พว.มรกต หาญกำจัดภัย(ผช.หน.หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) พว.เพ็ญกมล กุลสุ(ผช.หน.พยาบาลด้านบริการ)พว.พิกุล มีทรัพย์ทอง(ผช.หน.พยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดี และ คณาจารย์ในคณะฯร่วมต้อนรับและดำเนินการในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 1,300 1,537 Share

สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้าร่วมป็นกรรมการสัมภาษณ์ทุนในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2564 99 2,047 Share


มีต่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
จัดอบรม ทบทวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ให้กับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์
โดยมี ดร.สุภาพร ปรารมย์ และ อ.อัญชลี เกษสาคร เป็นวิทยากร
    
ภาพกิจกรรม   Click Here

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 25 Share

50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  CLICK HERE

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 83 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร